Minä sosiaaliohjaajana

Olen työskennellyt vuodesta 2014 saakka moniammatillisessa palvelutarpeen arviointitiimissä. Tässä kohdin opintoja on hyvä hetki hieman tarkastella, mitä osaamista eli kompetensseja minulle on näiden vuosien varrella kertynyt työkalupakkiin?

Asiakastyöosaaminen

Mielestäni työssni tärkeintä osaamista on vuorovaikutusosaaminen. Teen työtä ihmisten kanssa, auttaakseni heitä. Jokainen vastaan tullut asiakas on oma ainutkertainen yksilönsä. Vuosien varrella reppuun on tarttunut oppia erilaisista vuorovaikutustilanteista. Vuorovaikutusosaamisessa ei mielestäni voi koskaan olla valmis, vaan se vaatii jatkuvaa reflektointia. Hyvänä apuvälineenä reflektointiin on esimerkiksi työparin tai asiakkaan palaute.

Työssäni tulee vahvasti esiin moniammatillisuus, mikä sekin edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja. Olen itse yksi ammattilainen muiden joukossa ratkomassa asiakkaani arkisia tilanteita. Useinkaan tilanteet eivät ole sellaisia, että niissä pärjäisi ilman yhteistyötä. Yhteistyö voi olla monentasoista. Kevyimmillään konsultoin toista ammattilaista asiakkaan asiassa ja raskaimmillaan teemme yhdessä kotikäynnin asiakassuunnitelman laatimiseksi.

Työssäni jokainen asiakastilanne on omalla tapaa uniikki. Joudun etsimään sopivat tavat työskennellä kunkin asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa. Tavoitteena on aina löytää voimavaroja ja ratkaisuja arjen haasteisiin. Asiakkaan osallisuutta tukeva työskentely korostuu, koska asiakkaani ovat usein toimintakyvyltään heikommassa asemassa. Tähtään aina jonkinlaisen muutoksen aikaansaamiseen, vaikka joskus se voi olla hyvin pieni ja vähäpätöinenkin asia. Tärkeä lähtökohta työhön on toivon ylläpito ja joskus juuri pienet muutokset saavat valettua asiakkaaseen luottoa tulevaan.

Eettinen osaaminen

Työtäni ohjaa eettiset periaatteet. Omat arvoni kohtaavat sosiaalialan arvot hyvin vahvasti. Aiemmin tässä blogissa olen pohtinut omia arvojani ja eettistä puntarointia oman työni taustalla. Keskeistä on mielestäni ymmärtää ihmisten yksiöllisyys, kohdella heitä tasavertaisesti ja työskennellä aktiivisesti oikeudenmukaisuuden toteutumiseksi. Etiikka ja arvot kuulostavat helposti sanahelinältä. Oikeasti eettinen työskentely vaatii mielestäni avointa keskustelua myös työyhteisössä sekä oman itsensä tutkiskelua. Työssäni kohtaan tilanteita, jotka ovat eettisesti kuormittavia ja toisaalta saatan ajan myötä ajautua myötätuntouupumukseen. Nämä ovat asioita, joita täytyy itsessään sekä omassa tiimissä havannoida.

Palvelujärjestelmäosaaminen

Palvelujärjestelmän tunteminen on palvelutarpeen arvioinnissa keskiössä. Omat tiedot täytyy pitää ajantasaisena. Tämä onkin melkoinen haaste jatkuvasti muuttuvassa palvelukentässä ja senkin vuoksi, että työskentelyalueemme on suhteellisen laaja. Palveluohjausta tehdään monella eri tasolla ja monenlaisiin palveluihin. Täytyy osata tunnistaa, millaista ohjauksen tasoa kukakin asiakas tarvitsee. Osaa palveluista ohjaa myöntämisperusteet, jotka ovat vahvasti läsnä päätöksenteossa ja suunnittelussa. Mikään myöntämisperuste ei kuitenkaan ole niin mustavalkoinen, ettei ohjaamisessa pysty käyttämään yksilöllistä harkintaa. Palveluohjaajana olen asiakkaan palveluita koordinoiva työntekijä ja tämä edellyttää eri tasoista yhteistyötä verkostojen kanssa.


Kirjoituksessa on käytetty pohjana Sosiaalialan AMK-verkoston jaottelua sosionomin kompetensseista. Saatavissa: https://www.sosiaalialanamkverkosto.fi/sosiaalialan-tutkinnot-ja-kompetenssit/